Dohoda ve stavebnictví mezi Ontáriem a Quebekem

Dohoda ve stavebnictví mezi Ontáriem a Quebekem

Kanadské listy – pøíloha Neviditelného psa, kterou vyrábí Miloš- 20. prosince 1999

Mám zaèít otázkou, zdali by vùbec nìkdo na Východì vìøil tomu, že mezi 2 kanadskými provinciemi panovaly ve stavebnictví naprosto nerovné vztahy po dobu delší 30 rokù? (Narážím na to, že se v Èeskoslovensku øíkávalo, že ‘tomu by na Západì nikdo nevìøil, co se tu dìje’). Takže vìøte nebo ne tomu, co následuje.

Ještì letos na jaøe pracovalo v Ontáriu 6000 quebeckých stavebních dìlníkù, kdežto v Quebeku smìlo pracovat jen 1000 ontárijských dìlníkù. Nyní byla koneènì podepsána dohoda, která dlouhé rozpory ukonèila. Poprvé v historii se budou moci ontárijští podnikatelé ucházet o práci na výstavbì kasína v Hullu a také na stavebních pracech u korunních spoleèností (‘národních podnikù’) v Quebeku.

Déle než 30 rokù nedovoloval Quebek ontárijským podnikatelùm a stavebním dìlníkùm pracovat v Quebeku. Souèasnì to ale mìli obtížné i samotní quebeètí dìlníci. Museli vyhovìt øadì pøedpisù, aby mohli pracovat v provincii, kde žili. Tak tøeba bylo jednou z podmínek k získání práce èlenství v odborové organizaci. Cožpak to je nìjak obtížné? Ano, uvážíme-li, že odborová organizace dovolovala výsadu být èleny jen omezenému poètu dìlníkù. Proto ti quebeètí dìlníci, kterým bylo odpíráno pracovat v domovské provincii pøecházeli do Ontária, kde se ucházeli o práci a také ji tam získávali. Jenže ontárijští dìlníci nesmìli ani pomyslet na to, že by mohli pracovat v Quebeku.

Na jaøe vydala ontárijská vláda zákon nazvaný ‘Správnost je dvojsmìrná ulice’, který zakázal quebeckým podnikatelùm ucházet se o práci na podnicích ontárijské vlády a omezil jejich úèast i na jiných pracech ve snaze pøinutit quebeckou vládu k jednání. Minulý mìsíc oznámil ontárijský premiér, že opouští jednání o dohodì a to proto, že quebecká vláda zakázala ontárijským podnikatelùm, aby se ucházeli o 200-miliónový projekt na hullském kasínu. Ontárijská odvetná akce urychlila jednání, takže nyní mohl ministr prací Chris Stockwell oznámit, že byla koneènì uzavøena dohoda.

Quebecký aktivista Jocelyn Dumais, který usiluje o právo na práci, oznaèil dohodu za podvod. Uvažuje o tom, že jeho skupina, která reprezentuje 6000 quebeckých dìlníkù bez odboráøských legitimací opustí na protest práci v oblasti Ottawa-Carleton. Vzhledem k tomu, že stavebnictví pracuje na plné obrátky, oèekává, že by protestní odchod 6000 dìlníkù mohl ovlivnit situaci. Pohrozil: ‘Mohlo by to ohrozit stavebnictví v oblasti a to nejen pøi výstavbì rodinných domkù ale i prùmyslovou výstavbu’. Quebeètí dìlníci bez odboráøských legitimací totiž ‘visí ve vzduchu’ neboli nemají nikde zastoupení. Byli to tito dìlníci, kteøí blokovali hullské kasíno a meziprovinèní Macdonald-Cartierùv most v dobì, kdy byla válka ve stavebnictví nejhorší. Pan Dumais uvedl, že má nová dohoda spoustu vad. Tak napø. musí splòovat dìlníci øadu podmínek. Ti, kteøí chtìjí pracovat na quebecké stranì øeky Ottawa, musí mít odpracováno u téhož zamìstnavatele 1500 hodin bìhem posledních 2 rokù. Pan Dumais poukázal na to, že je toho ve stavebnictví tìžké dosáhnout, protože je vysoká fluktuace a lidé pracují tam, kde je práce. Pan Dumas upozornil, že se nejedná o nìkolik lidí, ale o všechny dìlníky.

Z ottawské strany se postavil na Dumasovu stranu John DeVries, šéf organizace Ontario Contruction Association a potvrdil, že se z dohod vytratilo onìch 6000 odborovì neorganizovaných quebeckých dìlníkù. Mìl ale další pøipomínky k situaci v Montrealu, kde se stále nebudou moci ucházet o práci ontárijští podnikatelé. Pøi tom se v Montrealu má zahájit práce na nìkolika velkých stavbách vèetnì kongresového komplexu. Nejedná se tedy o žádné skonèení 30-leté války, protože je tøeba vybojovat ještì nìkolik bitev.

Publié dans polskich nowości. Mots-clés : , , , , , . Leave a Comment »

Laisser un commentaire

Entrer les renseignements ci-dessous ou cliquer sur une icône pour ouvrir une session :

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueueurs aiment cette page :